Ghetto de Varsovie: Rue Chlodna

Ghetto de Varsovie: Rue Chlodna

La rue Chłodna en 1935

The Warsaw ghetto wall. Le mur du ghetto de Varsovie.
Rue Chlodna – Warsaw ghetto: ChÅlodna street
© www.shabbat-goy.com