Ghetto de Varsovie: Rue Chlodna

Ghetto de Varsovie: Rue Chlodna

La rue Chłodna en 1935

The Warsaw ghetto wall. Le mur du ghetto de Varsovie. Rue Chlodna - Warsaw ghetto: ChÅlodna street © www.shabbat-goy.com